Deze website gebruikt cookies om de surfervaring makkelijker te maken. Lees meer →

Algemen voorwaarden

1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en alle met ons gesloten overeenkomsten met inbegrip van verstrekte adviezen en mededelingen.
 2. Van de gesloten overeenkomsten afwijkende bepalingen zijn slechts van toepassing, wanneer wij dit uitdrukkelijk schriftelijk bevestigen, tenzij feitelijk door ons uitgevoerd.
 3. Alle aanbiedingen en leveringen door ons van door ons van derden gekochte c.q. betrokken zaken, zijn mede onderworpen aan de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van deze derden. In geval van strijdigheid geldt de voor ons meest gunstige bepaling.
 4. Indien wederpartij eenmaal een overeenkomst met ons heeft gesloten op basis van deze voorwaarden, of indien hij op andere wijze daarmee bekend is of redelijkerwijze geacht kan worden bekend te zijn, worden deze voorwaarden door dat feit toepasselijk op iedere volgende met ons te sluiten overeenkomst.

2. Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, steeds vrijblijvend.
 2. Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat de bestelling en/of opdracht van de wederpartij, als dan niet naar aanleiding van een door ons uitgebrachte offerte, schriftelijk door ons is bevestigd, dan wel feitelijk uitvoering van de bestelling/opdracht.
 3. Indien wederpartij niet binnen 3 dagen na ontvangst van onze schriftelijke orderbevestiging schriftelijk van zijn bezwaren tegen inhoud van de orderbevestiging gemotiveerd doet blijken, wordt de orderbevestiging geacht de overeenkomst tussen de partijen juist en weer te geven.
 4. De in onze catalogi, prijslijsten, brochures en andere algemene bescheiden vermelde gegevens en/of afbeeldingen zijn met zorg samengesteld maar de daarin vermelde gegevens zijn indicatief zodat wederpartij hieraan geen rechten kan ontlenen.
 5. Bij de aanbiedingen en/of aflevering volgens monster en/of model gelden deze slechts als maat tot vaststelling van de gemiddelde kwaliteit en uitvoering van de af te leveren zaken.
 6. Indien wij volgens door wederpartij verstrekte tekeningen, schema's, instructies, maten, gewichten e.d. de bestelling en/of opdracht moeten uitvoeren staat wederpartij in voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie.
 7. In geval wij op verzoek van een wederpartij schema's, tekeningen, ontwerpen e.d. toezenden, is laatstgenoemde verplicht deze op eerste verzoek aan ons franco te retourneren indien hieruit geen overeenkomst voortvloeit. De wederpartij is alsdan verplicht een door ons vast te stellen redelijke vergoeding voor de verrichte werkzaamheden en/of verleende diensten aan ons te betalen. Door ons vervaardigde ontwerpen, schema's, tekeningen enz. mogen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming niet openbaar worden gemaakt, noch worden verveelvoudigd.

3. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, af fabriek resp. af magazijn en exclusief omzetbelasting, kosten van verpakking, montage, installatie en verzending, alsmede andere heffingen c.q. rechten welke van overheidswege worden geheven.
 2. Indien, na het tot stand komen van de overeenkomst maar voor de datum van levering, zich prijswijzigingen in de ruimste zin des woord ten laste van ons voordoen, zijn wij gerechtigd de eventuele meerkosten bij wederpartij in rekening te brengen. Indien wij in dat geval de prijs binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst verhogen, is de wederpartij bevoegd binnen 14 dagen na mededeling hiervan de overeenkomst door een buitengerechtelijke schriftelijke verklaring te ontbinden.

4. Aflevering

 1. Opgaven omtrent aflevertermijnen en -tijden gelden slechts bij benadering, tenzij een en ander uitdrukkelijk schriftelijk als verbindend door ons is aanvaard. Wij hebben het recht om de zaken in deelpartijen af te leveren.
 2. Behalve in geval van overmacht heeft wederpartij het recht om na het verstrijken van de opgegeven aflevertermijn bij aangetekende brief ons een redelijke termijn te stellen voor levering, bij gebreke van levering van de wederpartij de overeenkomst schriftelijk kan ontbinden.
 3. Tenzij anders overeengekomen geschieden alle leveringen af fabriek of magazijn worden zaken geacht te zijn geleverd indien ze aan wederpartij ter beschikking zijn gesteld of vanwege ons op het ingeschakelde transportmiddel zijn geladen. Bij levering franco opgelost worden de zaken geacht aan wederpartij te zijn geleverd op het moment dat het transportmiddel te bestemder plaatse arriveert en de zaken te lossing worden aangeboden. Worden de zaken door ons per post verzonden dan worden de zaken aan wederpartij geacht te zijn afgeleverd op het moment van ontvangst der zaken door de postinstelling. In voorkomende gevallen kunnen de zaken ook door ons worden geleverd door wederpartij schriftelijk in kennis te stellen dat de zaken te zijner beschikking staan op aan te wijzen plaats.
 4. De zaken zijn voor risico van de wederpartij van de aflevering af, zelfs als de eigendom nog niet is overgedragen. Ook in geval van franco levering reizen de goederen voor risico van wederpartij.
 5. De controle op aantallen en afmetingen van de te leveren zaken dienen door wederpartij te geschieden voor belading van het transportmiddel bij levering af fabriek of magazijn, en bij levering franco werk of magazijn voor het lossen en in beiden gevallen voor het aftekenen van de afleveringsbonnen en/of vrachtbrieven. Aftekening van deze documenten zonder voorbehoud geldt als bevestiging van een correcte conform de begeleidende documenten. Zaken waarover geklaagd wordt dienen op de laadplaats c.q. losplaats ongerept en onverwerkt te blijven zodat wij in de gelegenheid gesteld zijn de klachten feitelijk te onderzoeken.
 6. Indien de wederpartij de door ons ter aflevering aangeboden zaken niet afneemt, komen alle redelijke kosten welke hieruit voortvloeien, zoals bijvoorbeeld vervoers-, opslag en bewaarkosten, voor rekening van de wederpartij en zijn de zaken voor zijn risico. Na schriftelijke ingebrekestelling met inachtneming van een termijn van 30 dagen, zijn wij bevoegd de zaken voor en namens wederpartij op diens kosten te verkopen onder de verplichting de opbrengst aan wederpartij uit te keren, onder aftrek van al onze vorderingen op wederpartij, onverminderd ons recht op schadevergoeding.

5. Aanneming van werk

 1. De wederpartij zal ervoor zorgdragen dat de vergunningen, ontheffingen en soortgelijke beschikkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het door ons aangenomen werk tijdig verkregen zijn.
 2. Onze opgaven omtrent tijd en periode waarin het door ons aangenomen werk zal worden uitgevoerd, gelden bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
 3. Iedere wijziging in het aangenomen werk veroorzaakt door, hetzij een bijzondere opdracht van de wederpartij, hetzij een wijziging in het ontwerp, hetzij afwijking van geschatte hoeveelheden dan wel doordat aan ons verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van het werk, hetzij anderszins, worden beschouwd als meerwerk, wanneer daaruit meerkosten ontstaan, welke wij aan wederpartij in rekening kunnen brengen of als minderwerk, voor zover daaruit minder kosten ontstaan, welke met wederpartij op door ons vast te stellen wijze worden verrekend c.q. terugbetaald.
 4. Berekeningen van het meerwerk zal plaatsvinden op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk is verricht. Minderwerk zal worden verrekend op basis van de bij het sluiten van de overeenkomst geldende prijsbepalende factoren.

6. Klachten

 1. Tenzij bijzonder eisen aan kwaliteit schriftelijk zijn overeengekomen, wordt door ons Nederlands/Belgische kwaliteit geleverd, ten aanzien waarvan wij geen kwaliteit cijfers garanderen. Geringe afwijkingen met de gebruikelijke toleranties geven wederpartij geen grond tot klachten.
 2. Klachten met betrekking tot zichtbare afwijkingen aan en/of gebreken van geleverde zaken dienen binnen 8 dagen na ontvangst door of vanwege de wederpartij schriftelijk bij ons te worden ingediend, zulks op straffe van verval van het klachtrecht.
 3. Klachten met betrekking tot afwijkingen en/of gebreken van afgeleverde zaken die eerst later maar uiterlijk binnen 3 maanden, gerekend vanaf de dag van aflevering, aan het licht treden, moeten binnen 8 dagen nadat de afwijking en/of gebrek aan de wederpartij redelijkerwijs had kunnen blijken, schriftelijk bij ons worden ingediend op straffe van verval van het klachtrecht.
 4. Het klachtrecht van de wederpartij vervalt indien en zodra de afgeleverde zaken zijn verwerkt.
 5. Indien een klacht gegrond is hebben wij het recht onze keuze de betreffende zaken te herstellen of te vervangen, dan wel het voor deze zaken verschuldigde factuurbedrag te crediteren of terug te betalen, zulks nadat wederpartij de zaken onverwijld aan ons heeft teruggegeven.
 6. De wederpartij zal aan het gegrond zijn van een klacht geen recht op wijziging of ontbinding van de overeenkomst en/of korting en/of compensatie van enig door wederpartij verschuldigd bedrag kunnen ontlenen.

7. Overmacht

 1. Indien wij onze verplichtingen uit de overeenkomst niet of slechts gedeeltelijk kunnen nakomen als gevolg van overmacht zijn wij gerechtigd naar onze keuze hetzij de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring te ontbinden, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten met de duur der overmacht, zonder dat wij schadeplichtig zijn.
 2. Onder overmacht wordt o.a. verstaan elke omstandigheid, zowel voorzien als onvoorzien, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk onmogelijk dan wel bezwaarlijker of kostbaarder maakt, alsmede oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, staat van beleg, oproer, werkstaking, brand, werkliedenuitsluiting, ingrijpende wijzigingen in de valutahoudingen, energiecrisis, abnormale prijsstijgingen van grondstoffen en energie,  transportmoeilijkheden, stagnatie door natuurrampen, ernstige storingen in ons bedrijf of niet tijdige of niet behoorlijke uitvoeringen door toeleveringsbedrijven.

8. Opschorting en ontbinding

 1. Indien wederpartij o.a. openbare factu(u)r(en) onbetaald laat en/of surseance van betaling of het faillissement aanvraagt en/of zijn bedrijf liquideert en/of zijn (eventuele) financier het krediet opzegt en/of wij andermans gegronde redenen hebben aan te nemen dat  wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, zijn wij gerechtigd hetzij de uitvoering van onze al dan niet volledig uitgevoerde overeenkomst op te schorten zolang de wederpartij te onzer beoordeling geen genoegzame zekerheid voor de juiste nakoming van zijn verplichting(en) heeft gesteld, hetzij door middel van een buitengerechtelijke verklaring, de met wederpartij gesloten overeenkomst(en) te ontbinden, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding.
 2. De wederpartij is bij gerechtelijke wijziging of gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst op basis van een tekortkoming van de wederpartij gehouden de daardoor voor ons ontstane schade volledig te vergoeden voor zover winstderving deel uitmaakt van de door ons geleden schade zal deze geacht worden te bedragen 20% van de overeengekomen prijs, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding.

9. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden te onzer vestigingsplaats uiterlijk op de 14e dag na factuurdatum, zonder dat korting en/of schuldvergelijking is toegestaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien wij in delen leveren zijn wij gerechtigd om elke deellevering afzonderlijk te facturen.
 3. Van rechtswege, en zonder enige aanmaning, zijn verwijlintresten van 12 % per jaar verschuldigd op het saldo van de factuur vanaf de vervaldag tot datum van de volledige betaling.
 4. Bij toepassing van art. 1139, 1147 en 1152 van het Burgerlijk Wetboek zal na het verlopen van de betalingstermijn het onbetaalde bedrag van de factuur van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is, vermeerderd worden met 10%, met een minimum van 125 euro ten titel van contractuele forfaitaire schadevergoeding.
 5. Voor alle betwistingen en geschillen inzake de onderhavige factuur behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van het Vredegerecht te Maaseik en de Rechtbank van Koophandel te Tongeren.

10. Eigendomsvoorbehoud

 1. Wij blijven eigenaar van de door ons aan wederpartij geleverde of af te leveren zaken zolang wederpartij onze vordering(en) ter zake van de tegenprestatie van de overeenkomst of gelijksoortige overeenkomst niet betaald heeft. Wij blijven ook eigenaar van de geleverde zaken zolang wederpartij de verrichte of nog te verrichte werkzaamheden uit dergelijke overeenkomst(en) niet betaald heeft en zolang wederpartij onze vordering(en) wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomst(en) niet volledig heeft voldaan waaronder begrepen vorderingen  ter zake van boete, rente en kosten.
 2. Mochten wij op een of meer vorderingen op de wederpartij bezitten die niet voortvloeien uit geleverde of te leveren zaken, of ten behoeve van de wederpartij verrichte of te verrichte werkzaamheden of voortvloeien uit eerder geleverde zaken welke niet meer aanwezig zijn, alsmede ter zake van een vordering wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten, dan zal een betaling, die van de wederpartij wordt ontvangen, allereerst strekken te betaling van die vorderingen.
 3. Indien de wederpartij niet of niet geheel voldoet aan zijn verplichtingen, zijn wij gerechtigd de door ons geleverde zaken onmiddellijk terug te halen. Wederpartij verplicht zich in dat geval ons de vrije toegang te geven tot de plaats waar de zaken zich bevinden en behulpzaam te zijn bij de afgifte van de zaken van ons.

11. Aansprakelijkheid

 1. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, hoe ook genaamd, welke voor wederpartij of derden ontstaat in verband met door ons geleverde zaken of onderdelen daarvan en/of in verband met door ons afgeleverde zaken of onderdelen daarvan en/of in verband met uitvoering van de overeenkomst (en), waaronder begrepen verrichte werkzaamheden.
 2. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor schade, direct of indirect, welke ontstaan door ondergeschikten, nietondergeschikten en/of vertegenwoordigers en/of door ons gebruikte hulpzaken.
 3. Indien wederpartij de door ons afgeleverde zaken gebruikt, in verband waarmee derden schade lijden, direct of indirect, is wederpartij gehouden ons te vrijwaren tegen eventuele aanspraken van die derden jegens ons.
 4. De in dit artikel gestelde aansprakelijkheidsuitsluiting geldt niet in geval van opzet of grove schuld door ons dan wel indien en voor zover wij als gevolg van dwingende wettelijke regelgeving hierop geen beroep kunnen doen.
 5. Indien wij aansprakelijk zouden zijn voor de door wederpartij geleden schade zijn wij slechts gehouden de schadevergoeding tot maximaal 1/4 van het Factuurbedrag in verband waarmee de schade is ontstaan.


12. Toepasselijk recht

Op alle door ons gesloten overeenkomsten of op hieruit voortvloeiende overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing